NORGE I MELLOMKRIGSTIDEN

KRISE OG POLITISK KAMP

Økonomiske tilbakeslag

 • Det var vekst i økonomien – gode priser for bønder og fiskere, mange tok opp lån for å investere i nye båter og nytt utstyr. Jobbetid; aksjespekulasjon – noen tjente seg rike på å investere i shippingaksjer. Det var også en dyr tid for mange; stigende priser, lønninger som sto på stedet hvil eller sank.
 • Økonomisk etterkrigsdepresjon med redusert etterspørsel etter norske varer

Paripolitikk

 • Inflasjonen under og rett etter krigen hadde redusert kroneverdien.
 • Ønske om å drive kroneverdien opp igjen til den gamle gullverdien førte til strammere utlånspolitikk og høyere renter; paripolitikken.
 • Stigende kroneverdi førte også til at verdien av hver krone folk hadde i gjeld, økte.

–> Mange fikk problemer med å betale tilbake lån.

–> Norske kroner dyrere og vanskeligere å få solgt i utlandet.

 • Bankkrise: frykten for konkurs førte til at folk tok ut penger fra banken, slik at de måtte stenge.

 

Arbeiderpartiet og kommunismen

 • I Arbeiderpartiet var det flere som pekte på den nye sovjetstaten som en modell for Norge.
 • 1918: Arbeiderpartiet med nytt, radikalt program og nye radikale ledere.
 • 1919: Arbeiderpartiet inn i Komintern (organisasjon for å utbre verdenskommunisme).
 • 1921: Utbrytere fra Ap dannet Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti etter indre motsetninger, bl.a. om Moskva-tesene (forpliktelsene for å være med i Komintern) – mer vekt på nasjonale problemer.
 • 1923: Arbeiderpartiet ut av Komintern. Norges Kommunistiske Parti dannet av utbrytere som fortsatt ville være med der.
 • Både Arbeiderpartiets og fagbevegelsens slagkraft svekket av partisplittelsen.
 • 1927: Arbeiderpartiet og sosialdemokratene samlet til stortingsvalget; valgvinner
 • 1928: Første regjering i Norge av Arbeiderpartiet, ledet av Christoffer Hornsrud.
 • Måtte gå av etter bare 18 dager; mistillitsvotum fra Stortinget pga. regjeringens radikale tiltredelseserklæring.
 • 1935: Ny regjering av Arbeiderpartiet, ledet av Johan Nygaardsvold
 • Regjeringen støttet av Bondepartiet (dannet 1920) på Stortinget; kriseforliket.
 • Den radikale retorikken lagt til side; vilje til politisk samarbeid og kompromisser for å løse den økonomiske krisen og legge til rette for en stabil utvikling.
 • Hovedavtalen (1935): Sett med regler for hvordan konflikter i arbeidslivet skulle løses gjennom fredelige forhandlinger.
 • Denne regjeringsdannelsen ble opptakten til en lang periode med arbeiderparti-regjeringer i Norge.

 

Arbeiderpartiet og LO

 • Arbeiderpartiets framgang skyldtes drahjelp fra fagbevegelsen. Når etterspørselen etter norske varer falt, måtte arbeidsgiverne kutte lønningene. Dette utløste i streik, og streikebrytere ble satt inn for å holde produksjonen i gang. Arbeiderne måtte da samle seg for å stå i mot lønnsnedslag og oppsigelser. LO økte fra 5000 til 110 000 medlemmer på 20 år. Rundt parti og fagbevegelse vokste det fram mange organisasjoner, som Arbeidernes Idrettsforbund.

 

Ytterste høyre mobiliserer

 • Radikaliseringen av Arbeiderpartiet og Norges Kommunistiske Parti skapte frykt på høyresiden, og ga næring til dannelsen av nye bevegelser:
 • Fedrelandslaget (1925): bevegelse for bred borgerlig samling mot sosialismen. Hevdet at Arbeiderpartiet og NKP truet demokratiet, og mobiliserte velgere ved å hevde at Arbeiderpartiet ville innføre sovjetiske tilstander – noe som virket bedre enn førstnevnte. De mistet senere innflytelse pga. konkurranse fra NS.
 • Nasjonal samling (1933): Norsk fascistisk parti med Vidkun Quisling som leder. Han var inspirert av italienske Benito Mussolini, og ville i likhet avvikle parlamentet og ønsket at landet skulle bli ledet av en fører – ham selv. Partiet fikk ingen stor suksess.

 

Begynnelsen på velferdsstaten

 • I 1933 var mer enn 33% uten arbeid. De fikk matkuponger, men disse skulle bare hindre at de ikke døde. I Arbeiderpartiet, Venstre og Bondepartiet, var det mange som ønsket at hjelpen skulle dekke mer – skape trygghet og større likhet. Fra 1936 kom en rekke nye lover, blant annet alderstrygd, arbeidsløshetstrygd og syvårig skoleplikt.

 

Raselære og fornorskningspolitikk

 • Arvehygiene ble et viktig tema: hvordan egenskaper videreføres gjennom generasjoner. Dette ble spesielt viktig i planteproduksjon og dyreavl. Dette gikk fort over til rasisme. Hitlers raselære sto sentralt fra 1933. I Norge vedtok Stortinget en lov om tvangssterilisering i 1934 som skulle hindre utbredelsen av ”sinnssykdom” og ”åndssvakhet” – rundt 44 000 mennesker ble tvangssterilisert fram til 1977, blant annet psykisk syke og sosialt mistilpassede.
 • Etniske minoriteter ble sett på som sosialt mistilpassede. For å begrense størrelsen ble de forbudt innreise i landet og nektet rett til å arbeide. De ble også utsatt for fornorskning. Barn av romfolk ble satt på barnehjem for å bryte med foreldrenes livsmønster og bli som de norske barna. Fornorskningen rammet også samer og kvener – de ble påbudt norsk i skolen, og tilpasning til den norske flertallsbefolkningens levemåte.

 

NØYTRALITET ELLER OPPRUSTNING

 • Usikkerhet om hvordan Norge skulle stille seg til eventuelle trusler mot landet
  • Nøytralitetslinje siden 1905.
  • Tro på Folkeforbundet som konfliktløsende organ, men tilliten til forbundet svekket utover i 1930-årene.
  • Forsvaret svakt, liten vilje til å øke forsvarsbudsjettet i økonomisk vanskelige tider.
  • Forsvaret ment å være et nøytralitetsvern som skulle markere landets grenser.
  • Motvilje mot opprustning i arbeiderbevegelsen; militæret sett på som redskap for å undertrykke arbeiderklassen.
  • Lite tro på at Norge uansett forsvarsstyrke ville kunne stå alene mot en stormakt.
 • Økende uro over utviklingen ute i Europa
 • Økning av forsvarsbudsjettene i slutten av 1930-årene, men lite av nytt utstyr på plass ved krigsutbruddet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s